KHB-127

CAng 1
Leitlun sualnak hmuah thiangtertu,
A thii luang mi cu sunglawi seh,
Pathian fapa cu sunglawi seh, Amai’ tuar nakin damtertu,
Tuudum lengah vakvaai hmanning,
Zonzaih rethei ka tuarnak ding, Tuufa thiisen in i kholh aw,
Vurpaar hnakin ka varsawn ding.

Sakkir
[Vurpaar vaar hnakin]2, I thianter ahcun,
Tuufa Thii in i kholh ahcun,
Vurpaar hnakin ka vaar sawn ding.

Cang 2
Pathian fa hling lukhuh khumter,
Amai’ thinglamtah an phurh ter,
Ninghan riahsiatnak khi tuarin, Alak menih tuar a silo,
Ka sual nak hmuah thianter dingin,
Cerhti ah khin i fehpi aw, Na Thii thletmi khin i kholh aw,
Vurpaar hnakin ka vaarsawn ding
Cang 3
Lam thelhin ka vaakvai ka pa, Ka thinlung zuangzam in a na,
Ka sualnak cu thiisen bangin, Tidai in a tlengfai thei lo,
Bawi Jesuh na cerhti ah khin,
Nangmai’ thukham ka rinsan ko,
Vurpaar bangin ka vaar nak ding,
Na thawm lennak in i kholh ding.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.