KHB-60

1.  Leitlun ah tihnungza tam um hmanseh,

     Keima’n tihnak ka nei lo;

     A lang lo Pathian thawn ka feh ahcun,

     Khui hmanah feh ding ka tih lo.

           Cubang in U le nau, Pathian zum in nan lung fek seh,

           Lungsiatnak um lo te in, Pathian hnen kan thlen ahcun,

           Maw lungawinak kha tamsin a um ding.

2.  Retheihnak phunkip a thlen tik hmanah,

     Keima’n tihnak ka nei lo;

     Pathian cu keimai’ hnen a um tikah,

     Khui hmanah feh ding ka `ih lo.

3.  Thihnak horkuam sung tiang ka thlen hmanah,

     Keima’n tihnak ka nei lo;

     Thlangam in um ding Bawipai’ taang sungah;

     Khui hmanah feh ding ka tih lo.

4.  Miphun hmuahhmuah in i raal hmansehla,

     Keima’n tihnak ka nei lo;

     Pathian thawmliannak a um ka cungah,

     Khui hmanah feh ding ka tih lo.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.