KHB-202

Cang 1

Maw lungawi ni ka duhbik ni,
Runtu Bawipa ka co hlan ni;
Atu keimah lungawi tein,
Sim ka duh mi zakip theih in,

Sakkirsal

Lungawi ni lungawi ni, Jesu’n ka sual a tlengfai ni,
Thlacam in hngak uh ti’n in zirh;
Nitinte’n lungawinak in sim,
Lungawi ni lungawi ni Jesu’n ka sual a tlengfai ni.

Cang 2

A hnattuan lianpi a theh zo,
Keimah Bawi Jesu ta ka si;
Ka hnen a ra, nemte’n i ko,
A aw ka thei i thlun a ti.

Cang 3

Ka lungretheinak a daiter,
Thlawsuah nuamnak in a khatter;
Amah thawn kumkhua um ka duh,
I then loin ka hnen um seh.

Cang 4

A thei ka thukam mi bangin,
Hi thukam nitin a fekter;
Nunnak caan a cem hlan tiangin,
Amah thangthat in ka lawm ding.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.