Lal Eng Lian

Cang 1

Atu ah cun hnangamnak ka nei zo,
Sum le pai hlawnthil tampi neitu ih;
An neihmi lungawinak hnakih sangsawn,
I pek hi maw Bawipa ka lung a awi.

Sakkir
Hla in ka thangṭhat, thu in ka phuang ding,
Bawipai’ pekmi hnangamnak rosunglawi;
Nitin in a nuam Bawipa thawi um hi cu,
Thlawsuah cotu ka si Halleluijah.
Cang 2
Bawipa Jesuh ka neihngah hnu hi cun,
Ka hmai lamih harsatnak thleng ding khal;
Ka ṭih nawnlo hnangam te in ka um,
Anuam tuk e, Jesuh thawi um hi cu.

Cang 3

Jesuh neitu a siraw an umlo,
Famkim lonak leitlun hmanah a nuam;
Fam kimnak hmun Vankhua kan thlen tikah,
Ziangtluk in a nuam ding simthiam si lo.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.